GDPR

Personuppgiftspolicy


Version Maj 2018


Din integritet är viktig för oss på Olioffice / Fjorgyn AB (nedan kallat Olioffice) och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som besökare till vår hemsida ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Olioffice behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter.


1.   Vilka är Olioffice

2.   Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

3.   Vilka data samlar Olioffice in och hur används den

4.   Säkerhet

5.   Hur används cookies

6.   Hur används personuppgifter inom direkt marknadsföring?

7.   Överföring av information

8.   Ändringar av denna personuppgiftspolicy

9.   Dina rättigheter

10. Personuppgiftsbehandlingar


1. Vilka är Olioffice?

I denna policy kallas Olioffice / Fjorgyn AB, organisationsnummer: 556977-0752, för Olioffice och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

Olioffice ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost eller annat sätt

Olioffice går att nå på följande sätt:


Post:Olioffice / Fjorgyn AB

Gunstavägen 20

741 51 Uppsala

Tel:+46 10 206 77 88

E-post:info@olioffice.se


2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker hemsidan www.olioffice.se, www.olioffice.com, www.olipartner.se eller www.olipartner.com eller om du är registrerad sedan tidigare som kund till oss.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.


3. Data som Olioffice samlar in och hur den används.

Olioffice agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Olioffice ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Olioffice agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar sist i detta dokument.

Som personuppgiftsansvarig har Olioffice ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att Dataskyddsförordningen följs.

Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.


4. Säkerhet

Olioffice skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar.

Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Olioffice’s system som hanterar personuppgifter.

Anställda på Olioffice följer Olioffice’s interna informationssäkerhetspolicy.


Personuppgifter som skickas in till Olioffice utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller om uppgifterna är kopplade till spontana ansökningar samt pågående support- eller avtalsärenden.


Olioffice kan i supportsyfte och efter överenskommelse fjärrstyra din dator för att hjälpa dig som användare av våra produkter/tjänster. Vidare kan överföring av filer förekomma för att fullfölja en köpt tjänst eller i supportsyfte.


5. Hur används cookies

Olioffice’s hemsidor använder inga förstapartscookies.

I viss utsträckning används tredjepartscookies för statistik av hemsidorna.


6. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

Olioffice använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som kund av någon av Olioffice’s produkter eller tjänster.


7. Överföring av information

Olioffice sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige.

Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.


8. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.


9. Dina rättigheter

Som registrerad hos Olioffice har du följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.


Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.


Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.


Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.


Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.


Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att produkten/tjänsten ska fungera.


Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Olioffice kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.


Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.
Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon +46 10 206 77 88 eller e-post info@olioffice.se.